privacy verklaring

het Kruispunt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. het Kruispunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperk  tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als praktijkhouder ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door het Kruispunt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden en facturatie,
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De mondelinge en/of schriftelijke aanmelding voor een psychologische behandeling, en de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het Kruispunt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel;
 • Titels;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • Religieuze opvatting of overtuiging;
 • Gegevens over gezondheid – voor zover van belang voor een psychologische behandeling.

Uw persoonsgegevens worden door het Kruispunt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen.

Na beëindiging van uw behandeling is het Kruispunt wettelijk verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren.
U kunt een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen om uw dossier eerder te laten vernietigen bij de praktijkhouder.

Gegevensverstrekking aan derden

De gegevens die u aan het Kruispunt geeft zal ik niet aan derde partijen verstrekken, tenzij u daarvoor een schriftelijke machtiging hebt ondertekend en dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

het Kruispunt verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

het Kruispunt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Buiten de praktijkhouder kan niemand namens het Kruispunt kennis nemen van uw gegevens.
 • De praktijkhouder hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al de systemen;
 • De praktijkhouder pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De praktijkhouder maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De praktijkhouder test en evalueert regelmatig de genoemde maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de praktijkhouder. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de praktijkhouder te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De praktijkhouder kan u vragen om u te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag de praktijkhouder uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!